Ogólne warunki

 

 • 1 Zakres stosowania, definicja warunków

 

 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: GTC) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego między nami,

 

Friendly House Handels-GmbH

Wiedner Hauptstr.39

1040 Vienna (Austria)

Telephone: +43/ 1/ 503 4 503,

Reprezentowaną przez Oliver Paar,

- zwanym dalej „Dostawca” -

klient określony w § 2 umowy

- zwanym dalej „Klient” –

 

(2) Poniższe Ogólne Warunki mają zastosowanie wyłącznie do relacji biznesowych między dostawcą sklepu internetowego (zwanym dalej „Dostawcą”) a klientem (zwanym dalej „Klientem”) z późniejszymi zmianami od momentu złożenia zamówienia. Odmienne warunki zamawiającego nie są uznawane, chyba że Dostawca wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie.

 

(3) Klient jest konsumentem, o ile zamówionych towarów i usługi nie są w głównej mierze związane z jego działalnością handlową lub zawodową. Z drugiej strony przedsiębiorcy to osoby prywatne lub osoby prawne lub spółki osobowe posiadające zdolność prawną prowadzącą działalności handlowej lub niezależną działalność zawodową.

 

 • 2 Zawarcie umowy

 

(1) Klient może wybierać produkty z oferty Oferującego, w szczególności sprzęt DJ-ski i instrumenty studyjne oraz systemy, i zbierać je za pomocą przycisku „miejsce w koszyku” w tzw. Koszyku. Za pomocą przycisku „zamów z kosztami” składana jest wiążąca oferta zakupu towarów w koszyku. Przed wysłaniem zamówienia klient może w dowolnym momencie zmienić lub przejrzeć dane. Błędy wejścia (np. Dotyczące ilości oferty lub pożądanej liczby pozycji) można w każdej chwili poprawić, przeglądając dane na stronie przeglądu i korzystając z przycisku „Powrót” w przeglądarce internetowej. Następnie możesz poprawić dane w odpowiednich polach. Procedurę zamówienia można również zakończyć zamykając okno przeglądarki. Zamówienie może zostać złożone tylko wtedy, gdy Klient zaakceptuje niniejsze Ogólne Warunki poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj OWZ” i tym samym włączył je do swojego zamówienia.

(2) Dostawca następnie wysyła Klientowi automatyczne potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną, w którym zamówienie jest ponownie wystawiane dla Klienta i które Klient może wydrukować. Automatyczne potwierdzenie odbioru dotyczy wyłącznie dokumentów, które wpłynęły do zamówienia klienta i nie stanowi akceptacji oferty. Umowa zostaje zawarta tylko przez oświadczenie o przyjęciu przez Dostawcę, które jest wysyłane osobnym e-mailem (potwierdzenie zamówienia). Poprzez ten e-mail lub w oddzielnym e-mailu, ale najpóźniej przy dostawie towaru, treść umowy (składającej się z zamówienia, GTC i potwierdzenia zamówienia) jest wysyłana do Klienta na stałym nośniku danych (e-mail lub wydruk ) (potwierdzenie umowy). Sformułowanie tekstu jest przechowywane, dzięki czemu ochrona danych jest przestrzegana.

(3) Umowa zostaje zawarta w języku odpowiedniego kraju, z którego zamówienie jest składane.

 

 • 3 Dostawa, dostępność towarów

 

(1) Wskazane przez nas czasy dostawy liczone są od momentu potwierdzenia zamówienia, z zastrzeżeniem wcześniejszej zapłaty produktu. Jeśli nie zostanie podany czas dostawy lub jeśli w naszym sklepie internetowym nie podano innego terminu dostawy dla danego towaru, termin dostawy wynosi do trzech dni.

(2) Jeśli żadne kopie wybranego przez Klienta produktu nie są dostępne w dniu zamówienia Klienta, Dostawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli produkt jest trwale niedostępny, Dostawca powstrzyma się od wystawienia deklaracji przyjęcia. W takim przypadku nie zawiera się żadnej umowy.

(3) Jeśli produkt wskazany przez Klienta w zamówieniu jest tylko tymczasowo niedostępny, Dostawca powiadomi o tym Klienta niezwłocznie w potwierdzeniu zamówienia.

(4) Istnieją następujące ograniczenia dostawy: Dostawca dostarcza wyłącznie klientom mieszkającym (adres na fakturze) w Austrii lub kraju UE, którzy mogą podać adres dostawy w tym samym kraju.

 

 • 4 Zastrzeżenie tytułu

 

Dostarczony towar pozostaje własnością Dostawcy do czasu całkowitej zapłaty.

 

 • 5 Cena i koszty przesyłki

(1) Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Dostawcy zawierają wszelkie obowiązujące ustawowe podatki VAT.

(2) Ceny sprzedaży nie obejmują dostawy, montażu ani instalacji. Usługi te są jednak świadczone lub organizowane na żądanie, z zastrzeżeniem odrębnego wynagrodzenia. W tym celu zostaną naliczone koszty faktycznie poniesione na transport i dostawę oraz odpowiednią opłatę administracyjną, ale jako minimum koszty transportu i dostawy dla wybranego rodzaju transportu obowiązującego lub zwyczajowego w dniu dostawy. Usługi montażowe są obliczane zgodnie z wydatkami czasowymi, przy czym stawka roboczogodzin zwykła w branży jest uznawana za uzgodnioną. Warunki dostawy i płatności, a także formy płatności i koszty dostawy Dostawcy są opisane bardziej szczegółowo w opcji menu Sprzedaż / Informacja.

(3) Koszty wysyłki są podane w informacjach o cenach w sklepie internetowym Dostawcy. Cena z kosztami wysyłki jest dodatkowo pokazana w formularzu zamówienia, zanim klient złoży zamówienie.

(4) Towary są wysyłane przez firmy kurierskie. Jeśli Klient jest konsumentem, Dostawca jako przedsiębiorca ponosi ryzyko wysyłki, chyba że Klient zamówił dostawcę logistycznego lub inną osobę lub firmę zleconą przesyłkę, a przedsiębiorca nie wyznaczył tej osoby lub firmy do Klienta. W takim przypadku ryzyko przesyłki jest przekazywane Klientowi, gdy Dostawca przekaże towar agentowi logistycznemu / transportowemu.

Jeśli Klient jest przedsiębiorcą, ryzyko przesyłki przechodzi na Klienta, gdy Dostawca przekaże towar dostawcy usług logistycznych / transportowych.

(5) W przypadku rezygnacji Klient ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej.

 • 6 Metody płatności

(1) Klient może zapłacić kartą kredytową, za pobraniem, przedpłatą, przelewem natychmiastowym, elektroniczną płatnością częściową, przy odbiorze i PayPal.

(2) Klient może w każdej chwili zmienić metodę płatności zapisaną na swoim koncie użytkownika.

(3) Zapłata ceny zakupu jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Jeśli uzgodniono płatność w określonym terminie, płatność zostanie uznana za opóźniania z powodu braku daty. W takim przypadku zapłaci odsetki za zwłokę w wysokości 5 procentowych ponad stawkę podstawową.

(4) Zobowiązanie Klienta do zapłaty odsetek za zwłokę nie wyklucza dalszych opóźnień odszkodowania ze strony Dostawcy.

 • 7 Gwarancja

(1) Jeśli Klient jest konsumentem, Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. Okres gwarancji wynosi 2 lata.

(2) Jeśli Klient jest przedsiębiorcą, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

(3) Konsumenci mają trzyletnią gwarancję friendlyhouse na wszystkie towary, przedsiębiorcy jedynie gwarancję producenta na odpowiednie towary. Prawa do gwarancji pozostają nienaruszone.

 • 8 Odpowiedzialność

(1) Roszczenia z tytułu odpowiedzialności klienta są wykluczone, z wyjątkiem roszczeń Klienta z tytułu szkód na zdrowiu i zdrowiu, integralności fizycznej lub zdrowia lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych (głównych zobowiązań), jak również odpowiedzialności za inne szkody z powodu umyślnego lub rażącego zaniedbania obowiązków przez Dostawcę, jego przedstawicieli ustawowych lub pomocników. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, których spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy.

(2) W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, Dostawca ponosi odpowiedzialność tylko za szkody, które są przewidywalne i typowe dla umowy, jeżeli zostały spowodowane przez zwykłe zaniedbanie, z wyjątkiem przypadku roszczeń odszkodowawczych Klienta z powodu uszkodzenie życia i kończyn lub integralność fizyczna.

(3) Ograniczenia określone w ust. 1 i 2 mają również zastosowanie do ustawowych przedstawicieli Dostawcy i zastępców, jeżeli roszczenia są zgłaszane bezpośrednio przeciwko nim.

(4) Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, o ile Dostawca złośliwie zataił wadę lub przyjął gwarancję na właściwości przedmiotu. Przepisy austriackiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz) pozostają nienaruszone.

 • 9 Prawo do anulowania

(1) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość, w odniesieniu do której Dostawca udostępnia informacje na swojej stronie internetowej zgodnie z ustawowymi szablonami.

(2) Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1, konsument ponosi regularne koszty przesyłki zwrotnej.

(3) Poza tym prawo do anulowania podlega przepisom określonym szczegółowo w odrębnej polityce anulowania (link).

 • 10 Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia przez Klienta od niniejszej umowy, Dostawca zwróci wszelkie płatności dokonane przez Klienta, w tym koszty wysyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez klienta innej metody wysyłki niż tańsza standardowa przesyłka) bez opóźnienia i najpóźniej w ciągu czternaście dni od daty otrzymania przez Dostawcę powiadomienia o anulowaniu niniejszej umowy. Ta zwrotna zapłata zostanie dokonana przy użyciu tych samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Klienta w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Klientem; w żadnym wypadku klient nie zostanie obciążony opłatami za taką spłatę.

Dostawca może odmówić spłaty, dopóki towary nie zostaną zwrócone lub Klient nie dostarczy dowodów na to, że towar został odesłany. Klient odeśle lub przekaże Dostawcy towar niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w terminie czternastu dni od daty, w której powiadomił Dostawcę o anulowaniu umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli Klient wyśle towar przed upływem czternastu dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Klient ponosi odpowiedzialność tylko za utratę wartości towarów, jeżeli utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie są konieczne do zbadania właściwości, jakości i funkcjonowania towarów.

 • 11 Postanowienia końcowe

(1) Umowy między Dostawcą a Klientem podlegają prawu Republiki Austrii z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ. Ustawowe przepisy dotyczące ograniczenia wyboru prawa i stosowania przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności w kraju, w którym klient jako zwyczajowy konsument zamieszkuje, pozostają nienaruszone.

(2) Jeśli Klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem sporu dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między Klientem a Dostawcą będzie siedziba Dostawcy.

(3) Jeżeli poszczególne części umowy staną się prawnie nieważne, pozostałe części umowy pozostaną w mocy. Nieważne klauzule zostaną zastąpione przepisami ustawowymi, o ile są dostępne. Jeżeli stanowi to nadmierną trudność dla jednej strony umowy, umowa jest nieważna w całości.

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO i § 36 VSBG:

 

Komisja Europejska zapewnia platformę rozwiązywania sporów online, którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani ani dostępni do udziału w postępowaniu dotyczącym rozstrzygania sporów przed jakąkolwiek komisją pojednawczą ds. Konsumentów.